NIEUWS

College vraagt aandacht voor de balans tussen zon- en windenergie

Met het Klimaatakkoord hebben we in Nederland de afspraak gemaakt om de CO2 uitstoot de komende jaren sterk te verminderen.

Hiervoor is het nodig om steeds meer energie duurzaam op te wekken. Niet alleen op zee, maar ook op het land. De afspraak is dat ons land in 2030 tenminste 35 TWh duurzame energie op land opwekt. Ons land wordt daardoor schoner en duurzamer. We beschermen onze natuur beter tegen hitte en droogte en we worden minder afhankelijk van olie en gas. Zo zorgen we allemaal voor een betere toekomst voor ons en onze kinderen.

Om deze opgave te halen is Nederland opgedeeld in 30 regio’s. Iedere regio moet, in overleg met belanghebbenden, een voorstel doen aan de rijksoverheid. Dat voorstel gaat over de hoeveelheid duurzame energie die men in die regio denkt te kunnen opwekken in 2030. Dit is vooral bedoeld om aan de elektriciteitsvraag te kunnen voldoen. Per regio moet er ook worden nagedacht over het aanboren van alternatieve regionale warmtebronnen. Dit is van belang om eerder van het aardgas af te kunnen.

Een regionale opgave

Samen met 15 andere gemeenten, provincie Gelderland,  Liander en 3 waterschappen horen wij bij de regio Arnhem Nijmegen.  De regionale strategie om tot de geplande opwek te komen wordt een RES (Regionale Energie Strategie) genoemd. Het college van Rheden heeft op 15 september ingestemd met het voorlopige plan van onze RES. Als regio kunnen we in 2030 mogelijk 1,68 Twh opwekken. Dit wordt een concept bod genoemd. Het Planbureau voor de Leefomgeving gaat de komende maanden alle 30 plannen doorrekenen op hun haalbaarheid. Voor 1 juli 2021 moet de Rhedense gemeenteraad instemmen met een definitief plan, het definitieve bod, dat aan de rijksoverheid aangeboden wordt.

Belangrijke aandachtspunten

De gemeenteraad heeft het “voorlopige concept bod” besproken en het college een aantal wensen en bedenkingen meegegeven. Het college heeft deze over genomen en vraagt in hun reactiememo aan de RES organisatie aandacht voor meer balans tussen wind en zon, dus meer plannen voor opwek door wind en minder door zon. Dit sluit aan bij het advies dat de netwerkbeheerder Liander heeft afgegeven. De verhouding ligt nu op 97% zon en 3% wind. Het college vraagt ook ruimte voor een lokale invulling van de opgave waarbij het gemeentelijk beleid over hoe de opwek gerealiseerd gaat worden centraal moet staan. Dat gaat dan over de ruimtelijke voorwaarden voor inpassing in het landschap en de spelregels voor de dialoog tussen gemeente, inwoners en initiatiefnemers bij concrete plannen. Tot slot wordt er aandacht gevraagd voor een goede ruimtelijke toelichting van het bod en mogelijke kansen voor de opslag van CO2 door de aanplant van bomen.                                                                                                                       

Lokale uitvoering                                      

In de komende periode wordt het gemeentelijk beleidskader voor Energie & Landschap verder uitgewerkt. Dit beleidskader beschrijft de kaders waarmee rekening gehouden moet worden als er zich initiatiefnemers voor het plaatsen van windmolens en zonnevelden in de gemeente Rheden aandienen. Deze kaders gaan over wat wij en onze inwoners aan mogelijkheden vinden op het gebied van natuur & landschap, ecologie en cultuurhistorie. Over wat behouden moet worden en over waar dan concessies gedaan kunnen worden. Dit doen we niet alleen, maar samen met inwoners en partners. In Rheden willen we ons steentje bijdragen aan de afspraken die regionaal en landelijk gemaakt zijn. Gemeente en inwoners zullen met elkaar de keuzes moeten maken. Praktische informatie over de manier waarop u kunt meepraten volgt in de komende weken en maanden.

Bron: rheden.nl

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Meld u hier aan voor de STRV nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste toeristisch recreatieve ontwikkelingen in regio

Wat vindt u van het thema 'Verliefd op de Veluwe' ?

Gemeente nieuws

  • Alles over het coronavirus

    De verspreiding van het virus zorgt voor veel aandacht en vragen. Wij werken nauw samen met betrokken partijen. Lees over de landelijke maatregelen en wat dit betekent voor onze dienstverlening.

  • Nieuwe woonvisie: ‘woning is meer dan 4 muren en een dak boven je hoofd’

    In september heeft de raad de Woonvisie 2020-2026 vastgesteld. Deze visie laat een toekomstbeeld zien hoe inwoners kunnen wonen en leven in onze gemeente. Daarnaast staat er in hoe we dit willen bereiken.

  • Onderzoek naar Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard

    De uiterwaarden Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard liggen in een uniek gebied. Een plek waar wandelaars en fietsers genieten van de natuur, de landgoederen en het boerenlandschap. In het gebied zijn verschillende projecten gerealiseerd. Zoals een faunapassage bij landgoed Middachten, een fietspad tussen de Eikenstraat en Ellecomsedijk en een nevengeul (fase 1). Maar het gebied staat niet stil. Daarom laten provincie Gelderland en het Rijk samen met de gemeente Rheden en andere partijen een MIRT-onderzoek uitvoeren. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.

Contact Informatie

logoveluwezoom_green.png

Peter van Anrooylaan 19
6952 CW Dieren

+31(06)537 315 89
 

Evenementen deze maand